F0003長毛象足球機器人
《智高Gigo》#7323水動力機械
F0002快閃蝠足球機器人
氣動槍
《智高Gigo》#7362太陽能機械
水火箭飛機
  • F0003長毛象足球機器人
  • 《智高Gigo》#7323水動力機械
  • F0002快閃蝠足球機器人
  • 氣動槍
  • 《智高Gigo》#7362太陽能機械
  • 水火箭飛機
水火箭課程教具
飛機課程教具
世界機關王大賽教具
機器人課程教具
氣動槍課程教具